Hoivakoira

Toiminta

”Asiakkaiden palveluhyödyt perustuvat koira-avusteisen toiminnan tieteellisesti tutkittuihin ja todettuihin positiivisiin vaikutuksiin”

 

hoivakoira-toiminta-1

 

hoivakoira-toiminta-3-214x300

 

hoivakoira-toiminta-4

 

hoivakoira-toiminta-2
Kuvaaja: Jan Tanskanen

Hoivakoira edistää koiratoiminnan keinoin ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toiminnan painopisteet ovat syrjäytymisen ehkäisyssä sekä mielenterveystyössä. Toiminnalla halutaan tukea elämänhallintaa ja herätellä ihmistä eheytymisen tielle. Toimintaan motivoi koira ja koiran ympärillä toimiva kannustava yhteisö.

SISÄISEN JA ULKOISEN RISTIRIIDASTA EHEYTYMISEN TIELLE – ELÄIMET HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ
Kuten luonnossa oleskelun ja liikkumisen on todettu tukevan ihmisen hyvinvointia, vastaavasti eläimillä on taito läsnäolollaan rauhoittaa ja tasapainottaa ihmistä. Eläimet voivat motivoida ihmistä vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen. Etenkin hevoset ja koirat laumaeläiminä reagoivat herkästi yksityiskohtiin, esimerkiksi tunnetiloihin, jotka ihmiseltä helposti jäävät huomaamatta. Käsiä, päätä ja sydäntä sopivasti kuormittava toiminta rakkaan asian äärellä tukee toimintakykyä, itsetuntemusta, omien vaikutusmahdollisuuksien löytämistä ja yleistä elämänhallintaa. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös luovuus. Eläin ja tekeminen eläinteeman ympärillä antavat mahdollisuuden eheytymiskokemuksiin: elämänuskoon ja iloon, arjen taitojen parantamiseen, oppimiseen ja yleiseen voimaantumiseen.

Eheytyminen on tarpeen vaikeissa elämäntilanteissa, joita nyky-yhteiskunnassa kohtaa jokainen. Kriisiin ja syrjäytymisvaaraan voivat ajaa erilaiset asiat. Näitä voivat olla yksittäisinä asioina esimerkiksi työttömyys, ihmissuhteessa haavoittuminen, pitkäkestoinen stressitila, vakava sairastuminen, onnettomuus, läheisen menetys, päihteiden käyttö ja käsittelemättömät traumat. Yhteistä kaikille on, että tilanteeseen liittyvät tunteet, joiden kanssa on vaikea tulla toimeen. Tuska on yhteinen, johtui se mistä tahansa. Tunteiden esilletulo kertoo asian merkittävyydestä ja tunteiden merkitys tässä kohtaa on tieto. Tunteet pyrkivät saamaan ihmisen liikkeelle, mahdollisesti muuttamaan jotain. Tilan antaminen tunteille – niiden tiedostaminen ja omien tunnetaitojen petraaminen – auttaa eteenpäin pääsemisessä. Aidot tunteet ovat henkilökohtaisia, mutta niitä voi jakaa muiden kanssa. Tässä kohtaa yhtenä mahdollisena tukimuotona tasapainoon pääsyssä voi tulla kyseeseen sosiaalipedagoginen eläintoiminta. Tavoitteisiin pyritään käyttäen elämyksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta.

ELÄMYKSELLISYYS
Toiminta tapahtuu ympäristössä, joka tarjoaa sekä toimintatavoiltaan että kulttuuriltaan, ilmapiiriltään mahdollisuuksia luontevaan vuorovaikutukseen. Hoivakoiran toiminta tapahtuu useimmiten joko Hoivakoiran omissa virikkeellisissä ja turvallisissa tiloissa tai yhteistyökumppanin tiloissa. Toimintaa toteuttaa asianmukaisesti koulutettu ohjaaja, joka sitoutuu sosiaalipedagogiseen näkökulmaan. Elämyksellisen ja ilmapiiriltään sopivan toimintaympäristön ohella ohjaajan persoona (kannustava, huomioonottava, luotettava) ja osaaminen ratkaiseekin toiminnan vaikuttavuuden. Ryhmänohjauksessa luodaan tilanteita, joissa osallistujat kokevat elämänhallinnan kannalta tärkeitä asioita. Pitkälti ohjaajan asenteesta ja osaamisesta riippuu, löytävätkö osallistujat toiminnan myötä uusia ratkaisuja, oppivatko he itsestään ja omaksuvatko uusia rakentavia tapoja toimia vuorovaikutussuhteissa. Kaikessa otetaan huomioon yksilön voimavarat, kyvyt ja taidot. Ohjaaja räätälöi toiminnan siten, että kyetään tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia ryhmäläisille omien rajojen ylittämiseen.

YHTEISÖLLISYYS
Toiminta toteutetaan pääasiassa korkeintaan neljän hengen pienryhmissä, joiden vahvuutena ovat luottamukselliset suhteet ryhmänjäsenten välillä. Ohjaaja asettaa toiminnan rajat ja mahdollistaa yhteistoiminnan, joihin osallistujilla on useimmiten sisäsyntyinen vahva oma motivaatio. Ryhmäläiset toimivat toisilleen tärkeänä vertaistukena. Kaiken ytimessä on kuitenkin itse motivaattori, eläin – tässä tapauksessa hoivakoira. Pienryhmässä kukin ryhmäläinen kantaa vastuuta yhdistävän teeman, koiran, ympärille syntyneestä yhteisöstä. Osallisuus ryhmään tulee tärkeäksi, syntyy läheisyyden ja luottamuksen tunne. Koiran avulla ryhmäläiset pystyvät avoimemmin havainnoimaan ympäristöään, oppivat koiran kanssa peilaamalla elämänhallinnan kannalta tärkeitä asioita. He saavat elävän kokemuksen esimerkiksi hyvinvoinnin rakentumisesta. Eläinten hyvinvointi muodostuu pitkälti samoista peruselementeistä kuin ihmistenkin: kunnon ravitsemuksesta, liikunnasta, rakentavista sosiaalisista suhteista, mielekkäästä tekemisestä, riittävästä levosta ja yöunesta. Ryhmäläiset pystyvät koiraesimerkkien avulla kiinnittämään huomiota vastaaviin asiohin omassa elämässään.

TOIMINNALLISUUS
Sosiaalipedagoginen koiratoiminta perustuu toiminnallisuuteen, joka pitää sisällään koiran ja ihmisen vuorovaikutuksen opettelua. Koiranlukutaidot (kehonkieli, käyttäytyminen) ovat toiminnassa tärkeä osa-alue, koska ne ovat ihmisen ja koiran yhteistyön ja siten myös hyvinvoinnin perustana. Toiminnassa opitaan miten kehonkieli, energiataso sekä tunnetila joko edistävät tai haittaavat ihmisen ja koiran välistä viestintää ja vuorovaikutusta. Tavoitteena on ihmisen ja koiran selkeä, johdonmukainen, turvallinen ja molemminpuolin kunnioittava suhde. Kaiken toiminnan keskipisteenä on koiran hyvinvointi. Siihen kuuluu kaikki koiran hoitamiseen ja käsittelyyn kuuluvat työt, kuten koiran harjaaminen ja kynsien leikkaus, varusteista huolehtiminen, ruokinta, kävelyttäminen, kouluttaminen ja leikittäminen.Toimintaan kytkeytyvät läheisesti tunnetaidot. Koiralla on ainutlaatuinen kyky toimia ihmisen tunnetilojen peilinä. Koira lukee tarkasti liikkeitä, eleitä, ilmeitä, hengitystä ja lihasjännityksiä tai -rentoutta. Koira toimii opettajana. Käytännön tasolla tämä tapahtuu toisaalta koiran ja asiakkaan välisessä konkreettisessa vuorovaikutuksessa koiraa käsiteltäessä hoitotilanteissa tai koulutustapahtumassa, jolloin koira on samalla ihmisen tunteiden ja toiminnan peilinä. Toisaalta koira on opettajana symbolisesti osallistujan tarkkaillessa yksin tai yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa koiran maailman yksityiskohtia esim.laumadynamiikkaa (mm. että tietyt negatiiviset tunteet ovat universaaleja, eivätkä vain ihmisyksilön vaivana). Näiden havaintojen kautta päästään työstämään sosiaalisia taitoja, tunteiden tunnistamista ja itseilmaisua, itsetuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja. Kaikki nämä antavat asiakkaille arkielämässä tärkeitä valmiuksia, vahvistavat heidän itsetuntemustaan ja omien voimavarojensa löytymistä ja kykyään toimia yhteisöissä.

Kotisivut yritykselle | Kotisivupalvelut