Palvelut

Tukikoirakko (sosped) kohtaa lämpimästi

 
  • Sosiaalipedagoginen koiratoiminta ryhmä- ja yksilömuotoisena ostopalveluna.
  • Koira-avusteinen ammatillinen tukihenkilötoiminta.
  • Palvelussa tärkeässä osassa ovat soveltuvuudeltaan testatut ja toimintaan Sosped Koira –koulutuksessa valmentautuneet koiratyöparit.
  • Tarjoamme tukea eri kohderyhmille, esimerkiksi lapsille koulujen kerhotoimintana ja sosiaalitoimen lapsi- ja perhetyön tukipalveluina. Jälkimmäisiä on toteutettu myös pitempikestoisina yksilötukisuhteina.
  • Toiminta on tavoitteellista ja toiminnan laatua sekä vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.
  • Toiminta tarjoaa läsnäolevan ja kannustavan kohtaamisen, jossa on tilaa ja aikaa erilaisille persoonille. Toiminnassa erilaisuus on voimavara ja inspiraation lähde. Palvelu on toiminnallista, ja siinä opitaan kokemuksen kautta. Toiminnassa voidaan harjaannuttaa esim. itsetuntemusta, tunnetaitoja, empatia- ja yhteistyökykyä, itsehillintää, rajojen asettamista ja toisten huomioonottamista. Nämä edesauttavat hyvinvointia tukevien ihmissuhteiden solmimista ja ennaltaehkäisevät yksinäisyyden ja kiusaamisen kokemuksia. Toiminnassa vaalitaan tietoisesti luottamusta ja luovuuden henkeä.
  • Toiminta tukee ainutlaatuisten voimavarojen, vahvuuksien ja sisäisten mahdollisuuksien esiin saattamista ja kasvattamista. Kiinnitämme huomiota luovuus- ja oppimiskykyyn, sisäiseen motivaatioon ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Ruokimme uteliaisuutta, intuition käyttöä, aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä.

 

Kotisivut yritykselle | Kotisivupalvelut